LÊ THỊ KIM DUNG
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Xuyên suốt hơn 90 năm xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng, thường xuyên, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

ĐẶC biệt, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã xác định rõ: Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Đồng chí Lê thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Tọa đàm Đảng với thanh niên – thanh niên với Đảng

Đồng chí Lê thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Tọa đàm Đảng với thanh niên – thanh niên với Đảng

Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn đặc biệt coi trọng, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Năm 2022, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, gắn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và của tỉnh, đạt được nhiều kết quả tích cực, trọng tâm là:

Lễ khánh thành Nhà bia lưu niệm thành lập Chi bộ Đảng cộng sản huyện Na Hang.

Lễ khánh thành Nhà bia lưu niệm thành lập Chi bộ Đảng cộng sản huyện Na Hang.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huy hiệu Đảng cho đồng chí Lê Thị Quang, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huy hiệu Đảng cho đồng chí Lê Thị Quang, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nói chuyện với bà con thôn Cây Quýt, xã Thành Long, huyện Hàm Yên. 

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nói chuyện với bà con thôn Cây Quýt, xã Thành Long, huyện Hàm Yên. 

Item 1 of 3

Lễ khánh thành Nhà bia lưu niệm thành lập Chi bộ Đảng cộng sản huyện Na Hang.

Lễ khánh thành Nhà bia lưu niệm thành lập Chi bộ Đảng cộng sản huyện Na Hang.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huy hiệu Đảng cho đồng chí Lê Thị Quang, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huy hiệu Đảng cho đồng chí Lê Thị Quang, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nói chuyện với bà con thôn Cây Quýt, xã Thành Long, huyện Hàm Yên. 

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nói chuyện với bà con thôn Cây Quýt, xã Thành Long, huyện Hàm Yên. 

Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn; ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban của Ban Chỉ đạo 35.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban của Ban Chỉ đạo 35.

Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tỉnh đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, chương trình công tác của cấp ủy, phát huy tinh thần, trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, có nhiều đổi mới về phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, góp phần tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị thông tin thời sự do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức,

Các đại biểu dự hội nghị thông tin thời sự do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức,

Huy động sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng phát huy tính chủ động, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Chú trọng xây dựng lực lượng tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch. Phát huy tốt vai trò của cơ quan Thường trực - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật.

Huyện ủy Na Hang tổ chức tập huấn bảo vệ công tác bảo vệ tư tưởng, nền tảng của Đảng 

Huyện ủy Na Hang tổ chức Hội nghị tập huấn bảo vệ công tác bảo vệ tư tưởng, nền tảng của Đảng 

Thực tế, việc tham gia phổ biến, tuyên truyền những thông tin đầy đủ, chính xác của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã góp phần đấu tranh, phản bác một cách hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc trên không gian mạng.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chỉ đạo tổ chức thành công Hội thảo khoa học vận dụng nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn xây dựng và phát triển tỉnh Tuyên Quang giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh kiểm tra tình hình khảo sát việc phát huy vai trò lãnh đạo Đảng ở cơ sở tại thôn 12, xã Tân Long, huyện Yên Sơn.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh kiểm tra tình hình khảo sát việc phát huy vai trò lãnh đạo Đảng ở cơ sở tại thôn 12, xã Tân Long, huyện Yên Sơn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng và Internet, mạng xã hội,… với hình thức, nội dung phong phú, đa dạng. Trong năm 2022, đã có trên 1.000 tin, bài được đăng tải trên trang Fanpage của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Chị bộ thôn Ninh Tân, xã Thiện Kế (Sơn Dương) tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên gắn.

Chị bộ thôn Ninh Tân, xã Thiện Kế (Sơn Dương) tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên gắn.

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ động xây dựng gần 7.000 tin, bài, phóng sự, tập trung định hướng những vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương, tình hình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

ĐVTN Báo Tuyên Quang tặng Báo Tuyên Quang cho đảng viên, nhân dân thôn Cầu Khoai, xã Tân Thanh (Sơn Dương).

ĐVTN Báo Tuyên Quang tặng Báo Tuyên Quang cho đảng viên, nhân dân thôn Cầu Khoai, xã Tân Thanh (Sơn Dương).

 Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn các quan điểm của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, về những thủ đoạn, âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch; đồng thời, nắm bắt  kịp thời, chính xác thông tin các sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Cán bộ, đảng viên chi bộ thôn Đông Đa 1 xã Thượng Nông (Na Hang) kiểm tra tình hình sản xuất lúa nếp đặc sản của thôn.

Cán bộ, đảng viên chi bộ thôn Đông Đa 1 xã Thượng Nông (Na Hang) kiểm tra tình hình sản xuất lúa nếp đặc sản của thôn.

Quảng trường Nguyễn Tất Thành vừa đạt “Giải thưởng Phong cảnh thành phố châu Á” (ASIAN TOWNSCAPE AWARDS) năm 2022.

Quảng trường Nguyễn Tất Thành vừa đạt “Giải thưởng Phong cảnh thành phố châu Á” (ASIAN TOWNSCAPE AWARDS) năm 2022.

Gắn việc thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, toàn Đảng bộ thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nghiêm túc “tự soi”, nghiêm khắc “tự sửa”, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện trách nhiệm nêu gương; tích cực hưởng ứng, thực hiện phong trào “ba cùng”, trong năm có trên 1.700 lượt chi bộ, đảng bộ với trên 79.360 lượt cán bộ, đảng viên và 186.400 lượt Nhân dân cùng tham gia các hoạt động ở cơ sở, đã lan tỏa giá trị tốt đẹp, mang lại ý nghĩa thiết thực, củng cố ngày càng vững chắc mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

­Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng nhân dân thôn Khuổi Lầy,xã Linh Phú (Chiêm Hóa) lao động vệ sinh đường làng.

­Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng nhân dân thôn Khuổi Lầy,xã Linh Phú (Chiêm Hóa) lao động vệ sinh đường làng.

Cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang giúp đỡ nhân dân đổ bê tông sân Trường Mầm non Phúc Yên (Lâm Bình).

Cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang giúp đỡ nhân dân đổ bê tông sân Trường Mầm non Phúc Yên (Lâm Bình).

Lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức các ban đảng, Văn phòng Thành ủy Tuyên Quang tham gia rẫy cỏ,thu gom rác làm sạch tuyến đường.

Lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức các ban đảng, Văn phòng Thành ủy Tuyên Quang tham gia rẫy cỏ,thu gom rác làm sạch tuyến đường.

Item 1 of 3

­Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng nhân dân thôn Khuổi Lầy,xã Linh Phú (Chiêm Hóa) lao động vệ sinh đường làng.

­Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng nhân dân thôn Khuổi Lầy,xã Linh Phú (Chiêm Hóa) lao động vệ sinh đường làng.

Cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang giúp đỡ nhân dân đổ bê tông sân Trường Mầm non Phúc Yên (Lâm Bình).

Cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang giúp đỡ nhân dân đổ bê tông sân Trường Mầm non Phúc Yên (Lâm Bình).

Lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức các ban đảng, Văn phòng Thành ủy Tuyên Quang tham gia rẫy cỏ,thu gom rác làm sạch tuyến đường.

Lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức các ban đảng, Văn phòng Thành ủy Tuyên Quang tham gia rẫy cỏ,thu gom rác làm sạch tuyến đường.

Một trong những kết quả nổi bật trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đó là đã triển khai, tham gia có hiệu quả Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022; với 705 bài dự thi, kết quả tỉnh Tuyên Quang đã xuất sắc đoạt 05 giải, trong đó 01 giải tập thể xuất sắc của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, 02 giải B, 01 giải C,  01 giải triển vọng. Đây là kết quả của sự sáng tạo, chủ động trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tác giả Trịnh Thủy Châu, Báo Tuyên Quang đại diện nhóm tác giả nhận giải B Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022​.

Tác giả Trịnh Thủy Châu, Báo Tuyên Quang đại diện nhóm tác giả nhận giải B Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022​.

Với việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành và vượt kế hoạch các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đề ra trong năm 2022.

Cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát Cơ động nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội

Cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát Cơ động nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội

Các tầng lớp Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành của Nhà nước. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, tăng cường và phát huy. Đời sống mọi mặt của Nhân dân được cải thiện và nâng cao.

Trong không khí náo nức, vui tươi chuẩn bị đón mùa Xuân mới, chúng ta càng thêm tự hào trước sự đổi thay của quê hương cách mạng, “Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ đô kháng chiến”. Sự phát triển trên mọi lĩnh vực của tỉnh nhà là minh chứng rõ nét nhất, khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội; sự đồng lòng, chung sức, tham gia rất tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân trong tỉnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong tỉnh tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; gắn nhiệm vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng vào trong các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của Ban Chỉ đạo 35 và các cơ quan chức năng, vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Làm tốt việc theo dõi, nắm tình hình, dự báo, kịp thời tham mưu xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh.

Lãnh đạo Đảng ủy thị trấn Lăng Can (Lâm Bình) thông tin tình hình chung của tỉnh đến cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy thị trấn Lăng Can (Lâm Bình) thông tin tình hình chung của tỉnh đến cán bộ, đảng viên.

Chú trọng xây dựng thế trận lòng dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường xây dựng thế trận an ninh thông tin Nhân dân trên không gian mạng, trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp các lực lượng trong hệ thống chính trị; nâng cao khả năng tự phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước các thủ đoạn, hoạt động tuyên truyền, tán phát các thông tin xấu độc, sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch.

Thực hiện phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực, lan tỏa rộng rãi trên không gian mạng và các tầng lớp Nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cổ vũ, động viên, khơi dậy khát vọng, ý chí của toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy mạnh mẽ truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023, tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, sớm đưa Tuyên Quang trở thành“tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”.

Ngày xuất bản: 31/12/2022
Trình bày: Thanh Thủy

Trở về Báo Tuyên Quang