Nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị,
tư duy lãnh đạo cho cán bộ lãnh đạo
quản lý chủ chốt

Kính thưa Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,
Kính thưa các đồng chí đại biểu,
Thưa toàn thể các đồng chí học viên!

Thực hiện Quy định số 164 ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022. Hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện, các đồng chí cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và toàn thể các đồng chí đại biểu, khách quý. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Học tập vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi hết sức quan trọng của mỗi chúng ta. Sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn căn dặn: Phải tích cực học tập, học để làm việc, học để làm người, học để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ nhấn mạnh: "Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu "then chốt" của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững".

Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng.

Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng.

Nhận thức tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ. Trong thời gian qua, tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương về đào tạo bồi dưỡng cán bộ; cụ thể hoá thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm là: Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh; Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định tiêu chuẩn các chức danh, vị trí việc làm; Xây dựng, ban hành thực hiện đề án xây dựng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số; Đề án thí điểm thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; Quy định giao việc đột phá cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý…; thường xuyên rà soát và cử cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng gắn với chức vụ, chức danh quy hoạch và nhu cầu sử dụng cán bộ... nhằm nâng cao trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh.

Theo Quy định 164 của Bộ Chính trị, để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ, nhất là đáp ứng mục tiêu, yêu cầu ngày càng cao về xây dựng và phát triển tỉnh trong thời gian tới. Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho gần 300 đồng chí, là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Theo Chương trình, các đồng chí sẽ được nghiên cứu các chuyên đề về những nội dung hết sức quan trọng về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhất là cuốn một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; về xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; về đường lối đối ngoại, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; về củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, cán bộ; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh, con người Việt Nam; nhất là bài phát biểu của Tổng Bí thư tại hội nghị ngành văn hóa toàn quốc; về hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế; đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; quá trình chuyển đổi số quốc gia… cập nhật các chủ trương, đường lối, nhiệm vụ được Đảng ta thể chế hóa sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và những diễn biến, tình hình trong nước và quốc tế trong thời gian qua nhất là hệ lụy cuộc xung đột Nga - Ucraina... để nâng cao bản lĩnh chính trị, tư duy, trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành; khả năng hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đưa Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào triển khai, thực hiện hiệu quả trong cuộc sống.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, tháng 4/2022.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, tháng 4/2022.

Item 1 of 1

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, tháng 4/2022.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, tháng 4/2022.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!
Bằng kiến thức sâu rộng, bề dày kinh nghiệm, tỉnh Tuyên Quang tin tưởng và mong muốn các Giáo sư, Tiến sỹ, các nhà khoa học của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ lựa chọn những nội dung trọng tâm, thiết thực nhất để truyền đạt, trang bị, bổ sung cả về phương pháp luận và phương pháp xây dựng tư duy, tầm nhìn, vận dụng kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện cho các đồng chí học viên, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.

Để lớp bồi dưỡng đạt kết quả tốt nhất, tôi đề nghị Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng và các đồng chí học viên thực hiện tốt một số nội dung sau:

PGS. TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức tại lớp bồi dưỡng.

PGS. TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức tại lớp bồi dưỡng.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thị Bích Huệ phát biểu tại lớp bồi dưỡng.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thị Bích Huệ phát biểu tại lớp bồi dưỡng.

- Đối với Ban Tổ chức lớp học: phải quản lý thật tốt lớp học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chương trình, tài liệu và các điều kiện khác để tổ chức lớp bồi dưỡng theo đúng mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch đã đề ra. Làm đầu mối trực tiếp thường xuyên nắm bắt tình hình, báo cáo với Thường trực Tỉnh uỷ về những vấn đề liên quan, đảm bảo lớp bồi dưỡng được tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả cao nhất.

- Đối với các đồng chí học viên: Thời gian học không nhiều (chỉ có 6 ngày), công việc bận rộn, thời tiết phức tạp, nội dung chương trình lớn, đây vừa là áp lực, cũng là cơ hội để các đồng chí được cập nhật, bổ sung kiến thức của bản thân, nhất là những vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn. Do vậy, tôi đề nghị các đồng chí học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, sắp xếp công việc cơ quan, đơn vị một cách khoa học, hợp lý để tập trung tối đa cho việc tham gia lớp bồi dưỡng; nghiêm túc lắng nghe, tự giác, gương mẫu, tích cực trao đổi, thảo luận, tương tác đa chiều, nhất là những vấn đề mới, phức tạp, liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ được giao, tạo không khí học tập sôi nổi hiệu quả.

Cùng với tiếp thu các nội dung tại lớp học, tích cực tự học, tự nghiên cứu theo gợi mở, hướng dẫn của giảng viên, tự liên hệ suy ngẫm, tìm cách vận dụng vào công việc thực tế của địa phương, đơn vị mình. Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm, giúp đỡ rất tích cực của Ban Giám đốc, các giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các đồng chí sẽ hoàn thành tốt nội dung, chương trình bồi dưỡng, thu được nhiều kết quả bổ ích, phục vụ tốt nhất cho công tác thực tiễn của mình, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, xây dựng, phát triển tỉnh, sớm hoàn thành mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo quản lý tháng 5/2022.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo quản lý tháng 5/2022.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!
Nhờ có sự ủng hộ, quan tâm, giúp đỡ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý năm 2022 đã chính thức khai mạc, nhân dịp này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Ban Giám đốc, các phòng, ban chuyên môn, cán bộ, giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Kính chúc các đồng chí tiếp tục lãnh đạo, thực hiện thắng lợi trọng trách là Trung tâm nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, trung, cao cấp mà Trung ương Đảng giao phó.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022 tại điểm cầu Tuyên Quang.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022 tại điểm cầu Tuyên Quang.

Một lần nữa, xin kính chúc Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cùng toàn thể các đồng chí đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc, chúc lớp bồi dưỡng hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trở về Báo Tuyên Quang
Xuất bản ngày 6-6-2022