Phát biểu của đồng chí
NGUYỄN VĂN SƠN

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX

Kính thưa đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,
Kính thưa chủ tọa kỳ họp,
Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,
Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,
Kính thưa các vị Đại biểu tham dự kỳ họp,
Kính thưa cử tri và nhân dân toàn tỉnh!

Trước tiên, thay mặt Uỷ ban nhân dân tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, ý kiến tham gia của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Các ý kiến đã đánh giá cao kết quả chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời nêu những tồn tại, hạn chế được phản ánh qua ý kiến kiến nghị của cử tri, qua các báo cáo giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và 19 ý kiến của đại biểu thay mặt cho các cử tri phát biểu.

Chủ tọa kỳ họp

Chủ tọa kỳ họp

Toàn cảnh kỳ họp

Toàn cảnh kỳ họp

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, phân tích, đánh giá rất sâu sắc, thẳng thắn, phản ánh sát tình hình và yêu cầu thực tiễn trên hầu hết các lĩnh vực, từ kinh tế đến văn hoá, xã hội, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung xử lý, giải quyết, nhất là những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề thực tiễn đặt ra trên các lĩnh vực để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Với trách nhiệm là người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi phát biểu làm rõ thêm một số nội dung sau:

Một là, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chương trình số 05/CT-UBND ngày 10/3/2022 chỉ đạo thực hiện. Trong đó, đề ra mục tiêu: “Phục hồi, phát triển nhanh, bền vững các hoạt động sản xuất, kinh doanh, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng, phấn đấu đạt mục tiêu của giai đoạn 2021-2025: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm trên 8%; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng bình quân 5 năm đạt 8%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 5 năm đạt 14%; thu ngân sách nhà nước đến năm 2025 đạt trên 5.300 tỷ đồng; tiết giảm chi phí, hỗ trợ nguồn vốn, bảo đảm tính chủ động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân; phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội”; và đề ra 5 nhiệm vụ chủ yếu thực hiện: (1) Mở cửa kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng, chống dịch bệnh; (2) Bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm; (3) Hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; (4) Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; (5) Cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Ngày 15/02/2022, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 126/CĐ-TTg về việc thực hiện về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 444/UBND-TH chỉ đạo các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại, kiểm điểm đối với tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra thi công công trình đường giao thông lên làng Dùm, phường Nông Tiến (Tp Tuyên Quang).

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra thi công công trình đường giao thông lên làng Dùm, phường Nông Tiến (Tp Tuyên Quang).

Cùng với phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ; triển khai thực hiện Văn bản số 4414/VPCP-KGVX ngày 2/7/2022 của văn phòng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo số 194/TB-VPCP ngày 2/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình tiếp nhận vắc – xin  và công tác tiêm chủng; đẩy mạnh truyền thông, vận động người dân đi tiêm chủng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai tiêm chủng từng xã, phường, thị trấn, đặc biệt tại các địa bàn còn nhiều đối tượng chưa tiêm chủng mũi 3, mũi 4; bảo đảo đầy đủ, kịp thời thuốc chữa bệnh, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị cho công tác phòng, chống dịch và khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi Bộ Y tế đã hướng dẫn, theo mục tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. Sử dụng kịp thời, hiệu quả số vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế phân bổ, tránh lãng phí.

Khẩn trương tổ chức tiêm chủng mũi 3 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 3181/BYT-DP ngày 17/6/2022 và Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 25/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả; mục tiêu trên 90% người trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản trên địa bàn tỉnh được tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 liều nhắc lại; 100% người từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện được tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc - xin phòng COVID-19 trong năm 2022. Thực hiện kịp thời điều chỉnh phương châm, các quy định phòng, chống dịch phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của tỉnh.

Đối với các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổng hợp danh mục các công trình, dự án theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm: Dự án đầu tư đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), với tổng số vốn dự kiến là 6.800 tỷ đồng và các công trình, dự án thuộc lĩnh vực y tế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên và 8 trạm y tế tuyến xã thuộc các huyện: Sơn Dương, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình và thành phố Tuyên Quang), với tổng vốn đầu tư dự kiến là 175 tỷ đồng, các chương trình này sẽ được triển khai ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

Item 1 of 4

Hai là, tập trung triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị). Ngày 23/7/2022, Chính phủ tổ chức Hội nghị tại tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Khi Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW được ban hành, cùng với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ là cơ sở, định hướng lớn để tỉnh xác định mục tiêu, phương hướng phát triển trong thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn dài hạn đến năm 2045, năm 2050. Trong đó, rất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quy hoạch các ngành, lĩnh vực và các phương án phát triển của tỉnh.

Tiếp tục tập trung nguồn lực, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả các Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; ngày 20/6/2022 vừa qua, Đề án Giảm nghèo tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 được ký ban hành, với mục tiêu: Tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm bình quân trên 3%/năm, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân từ 4%/năm trở lên; phấn đấu giảm 1/2 số hộ nghèo và hộ cận nghèo so với đầu kỳ; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4%/ năm trở lên; đến hết năm 2023 không còn người có công với cách mạng thuộc đối tượng là hộ nghèo. Như vậy đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành đầy đủ các Đề án trên tất cả các lĩnh vực.

* Về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách, đề án về phát triển nông, lâm nghiệp. Tổ chức sản xuất vụ mùa, vụ đông đạt kết quả, phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2022. Tăng cường thực hiện các mối liên kết sản xuất, chủ động liên hệ, tìm nguồn tiêu thụ nông sản ổn định để định hướng chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung với các cây trồng, vật nuôi chủ lực, đặc sản có sự tham gia của doanh nghiệp vào khâu chế biến, tiêu thụ sản phẩm (toàn tỉnh có 77 liên kết, hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025 phấn đấu mỗi xã có ít nhất một sản phẩm trên địa bàn được đánh giá xếp loại (đến nay toàn tỉnh có 128 sản phẩm OCOP trên địa bàn 64 xã, phường, thị trấn của 85 chủ thể (gồm: 65 hợp tác xã, 08 doanh nghiệp, 5 tổ hợp tác và 7 hộ kinh doanh), trong đó có: 95 sản phẩm đạt hạng 3 sao và 33 sản phẩm đạt hạng 4 sao. Tỉnh Tuyên Quang đứng thứ 5/14 tỉnh miền núi phía Bắc (sau các tỉnh: Hà Giang 233 sản phẩm; Bắc Kạn và Bắc Giang 155 sản phẩm; Yên Bái 138 sản phẩm) và đứng thứ 20 trên toàn quốc về số lượng sản phẩm OCOP. Đến 30/6/2022, toàn tỉnh có 107 nhãn hiệu sản phẩm sản xuất, chế biến từ sản phẩm nông nghiệp, có 47 sản phẩm/128 sản phẩm OCOP đã có nhãn hiệu; có 3 sản phẩm có chỉ dẫn địa lý (Cam sành Hàm Yên, chè Shan Tuyết Na Hang và Bưởi Soi Hà).

Tập trung thực hiện trồng rừng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, trồng cây xanh theo kế hoạch thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ; phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng trong quý III năm 2022.

Người dân xã Phù Lưu (Hàm Yên), tham gia tuần tra, bảo vệ rừng cùng lực lượng kiểm lâm.

Người dân xã Phù Lưu (Hàm Yên), tham gia tuần tra, bảo vệ rừng cùng lực lượng kiểm lâm.

Về việc chỉ đạo giải quyết xử lý các HTX yếu kém, ngừng hoạt động, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo thực hiện, như: Văn bản số 938/UBND-KT ngày 23/3/2022; Văn bản số 2268/UBND-KT ngày 17/6/2022, chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án giải thể dứt điểm các hợp tác xã không còn hoạt động trên địa bàn thuộc diện vướng mắc có thể xử lý ngay, xử lý các HTX yếu kém, ngừng hoạt động và HTX chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã; hoàn thành trước ngày 30/9/2022 (Theo Đề án củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; Tổng số HTX cần xử lý, giải quyết dứt điểm: 123 HTX ngừng hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012; đến thời điểm ngày 31/5/2022: đã xử lý 33 HTX (bằng 26,8% kế hoạch; Số HTX cần tiếp tục thực hiện xử lý, giải quyết dứt điểm hoàn thành trước ngày 30/9/2022: 90 HTX. Trong đó kế hoạch tiến độ hoàn thành xử lý, giải quyết cụ thể: Đến ngày 30/7/2022: Hoàn thành xử lý, giải quyết 83/123 HTX (Đạt 67,5% kế hoạch); đến ngày 31/8/2022: Hoàn thành xử lý, giải quyết 102/123 HTX (Đạt 83% kế hoạch); đến ngày 30/9/2022: Hoàn thành xử lý, giải quyết 123/123 HTX)

Về bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng: Ngày 18/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 590/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 2313/UBND-ĐTXD ngày 21/6/2022 chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. Tuy nhiên, đến nay, các bộ, ngành Trung ương vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình và nghiên cứu, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ để thực hiện các nội dung, giải pháp của Chương trình trên địa bàn tỉnh làm căn cứ triển khai thực hiện, góp phần đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân, để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững

* Về sản xuất công nghiệp và thu hút đầu tư: Tiếp tục theo dõi sát hơn nữa tiến độ thực hiện các dự án sản xuất công nghiệp, kịp thời giải quyết những tháo gỡ, khó khăn nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với các dự án đã được tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và đồng ý cho phép nghiên cứu khảo sát, lập dự án đầu tư. Tập trung tăng năng suất, sản lượng các sản phẩm công nghiệp, như: Giày da, chế biến gỗ, thép, điện... Triển khai có hiệu quả Kế hoạch phát triển công nghiệp giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Quy chế hoạt động của Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sản xuất gỗ xuất khẩu tại Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang.

Sản xuất gỗ xuất khẩu tại Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 để kiểm tra các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh sử dụng vốn ngoài ngân sách, nhằm nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư và doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án sớm đưa dự án vào hoạt động, sản xuất, đối với các dự án không thực hiện đầu tư có giải pháp dứt điểm để xử lý theo quy định; tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện Đề án thu hút đầu tư, Kế hoạch phát triển doanh nghiệp. Tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo từng lĩnh vưc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, coi trọng các dự án đầu tư ngoài ngân sách, một mặt tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, mặt khác đẩy nhanh tiến độ không để doanh nghiệp mất nhiều thời gian chờ đợi, đi lại nhiều cửa, phiền hà. Tổ chức các cuộc đối thạo với nông dân, với thanh niên

* Về phát triển du lịch: Thực hiện chủ trương của Chính phủ mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, với phương châm "thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng các phương án và giải pháp để tổ chức thực hiện, trong đó nổi bật là tổ chức thành công Chương trình khai mạc Năm du lịch Tuyên Quang và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ I năm 2022 tại tỉnh, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận kỷ lục Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lớn nhất Việt Nam; thu hút đông đảo du khách trong nước và nước ngoài tham dự. Để tiếp tục khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của Tuyên Quang, trong thời gian tới, tỉnh sẽ quan tâm và triển khai các hoạt động, như: tiếp tục thực hiện Chương trình hợp tác phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Đông Bắc; chỉ đạo nghiên cứu xây dựng 01 làng văn hóa dân tộc cấp tỉnh đảm bảo đồng bộ, bài bản, có đặc trưng riêng; tham gia các hoạt động kết nối du lịch của vùng, của toàn quốc; đặc biệt chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022. Ngay sau đây, các huyện, thành phố cũng khẩn trương xác định các hoạt động hưởng ứng, tham gia Lễ hội với tinh thần nỗ lực cao nhất, bảo đảm sự thành công và thu hút nhiều khách du lịch đến với Tuyên Quang.

Hát Then trên hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình.

Hát Then trên hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình.

* Về giải ngân nguồn vốn đầu tư công: Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản (Văn bản số 253/UBND-ĐTXD ngày 24/01/2022, Văn bản số 424/UBND-ĐTXD ngày 14/02/2022, Văn bản số 777/UBND-ĐTXD ngày 11/3/2022 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công và tổ chức nhiều cuộc họp chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có các cuộc họp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư và giải ngân nguồn vốn ODA (Văn bản số 1248/UBND-ĐTXD ngày 14/4/2022 và Thông báo số 41/TB-UBND ngày 12/5/2022 về kết luận cuộc họp về tình hình thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài. Ủy ban ngân dân tỉnh thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là Tổ trưởng tại Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 19/02/2022; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra thực tế tại các huyện, thành phố về giải ngân vốn đầu tư công (ban hành 07 Thông báo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, bao gồm Thông báo số: 50,51,52,54,55, 56,57) chỉ đạo các chủ đầu tư trên địa bàn 7 huyện, thành phố.

Để phấn đấu đến hết năm 2022, giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt kế hoạch đề ra; Chủ tịch, các Phó chủ tịch, các ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục tập trung cao độ kiểm tra, đôn đốc tiến độ các công trình dự án, đặc biệt các công trình trọng điểm, như: Đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ kết nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai, đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn, các công trình, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giải ngân theo đúng tiến độ đề ra; kiên quyết điều chuyển vốn từ những công trình, dự án chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân vốn sang những công trình, dự án có tiến độ đầu tư nhanh, có khối lượng hoàn thành. Chủ đầu tư nào không hoàn thành kế hoạch giải ngân thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó, khẩn trương thực hiện các cơ chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền (Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 đã thực hiện phân bổ 100% vốn đầu tư cho cấp huyện thực hiện Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc), đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công; giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến đất đai, nguyên vật liệu; Sở Kế hoạch và Đầu tư  khẩn trương rà soát, tham mưu để Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án để giải ngân nhanh, hiệu quả. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu về kết quả giải ngân và hiệu quả đầu tư các dự án; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, xử lý nghiêm các vi phạm và các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm giải ngân vốn đầu tư công; một số dự án đã có danh mục, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Đầu tư công và các luật có liên quan, không vi phạm các điều cấm trong luật sẽ phê duyệt chủ trương đầu tư; đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường giám sát công tác giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời có ý kiến với Ủy ban nhân dân tỉnh để thúc đẩy giải ngân, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn trong năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra đầu tư trụ sở phường Mỹ Lâm (Tp Tuyên Quang).

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra đầu tư trụ sở phường Mỹ Lâm (Tp Tuyên Quang).

* Ủy ban nhân dân tỉnh đã rất quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chuyển đổi số; đã ban hành và thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, Đề án cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 27 Quyết định công bố Danh mục TTHC, quy trình nội bộ, liên thông của 1.063 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 15 cơ quan, đơn vị; công khai, đăng tải đầy đủ, kịp thời các Quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng dịch vụ công tỉnh, Công báo tỉnh. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại địa phương: 1.914 TTHC, trong đó: số TTHC cấp tỉnh: 1.501; số TTHC cấp huyện: 247; số TTHC cấp xã: 122; số TTHC của cơ quan ngành dọc: 44 TTHC. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang tiếp tục được vận hành hiệu quả, là đầu mối tổ chức thực hiện tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết và trả kết quả giải quyết 1.427 TTHC của 17 sở, ban, ngành và 03 cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh (Công an, Bảo hiểm xã hội, Thuế) tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC.

Ba là, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 18/02/2022; thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Quyết định số 68/Q-UBND ngày 23/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Trong đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là Tổ trưởng Tổ công tác; đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh là Tổ phó Tổ công tác. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 1040/UBND-NC ngày 31/3/2022; Thông báo số 33/TB-UBND ngày 13/4/2022 để chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thành lập Tổ công tác tại cơ sở (Tổ công tác cấp xã do đồng chí Chủ tịch UBND cấp xã làm Tổ trưởng; Tổ công tác ở thôn, xóm, tổ dân phố do đồng chí Bí thư chi bộ làm Tổ trưởng). Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh-Tổ trưởng Tổ công tác 68 của tỉnh tổ chức 2 cuộc họp để nắm bắt tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 của các cơ quan, đơn vị; kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Để bảo đảm Đề án 06 thực hiện hiệu quả Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, tổ công tác thôn, tổ dân phố tích cực hỗ trợ người dân thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu tại Trung tâm phục vụ hành chính của tỉnh và Bộ phận một cửa của cấp huyện và cấp xã từ ngày 01/7/2022.

Trong thời gian tới, để triển khai hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì khẩn trương rà soát, đánh giá đúng thực trạng về phương tiện, cơ sở hạ tầng, đường truyền của từng cấp (cấp tỉnh, huyện, xã) để đảm bảo cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ triển khai DVC thiết yếu và các nhiệm vụ theo lộ trình của Đề án; tiếp tục hướng dẫn các sở, ngành thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ giữa CSDLQG về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh.

Năm 2021, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh đã được cải thiện về thứ bậc, đứng thứ 29/63 tỉnh, thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2020. Một số Chỉ số thành phần tăng điểm so với năm 2020, như: Gia nhập thị trường; chỉ số Tính minh bạch, đặc biệt Chỉ số Tính năng động của Chính quyền tỉnh (năm 2020 là 5,72 điểm, năm 2021 là 7,01 điểm), thể hiện được rằng cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao chính quyền tỉnh về sự năng động, tiên phong, tinh thần làm việc có trách nhiệm và khả năng giải quyết hiệu quả các vấn đề mới, cấp bách từ thực tiễn. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những chỉ số thành phần bị giảm điểm như: Chỉ số Chi phí thời gian; Chỉ số cạnh tranh bình đẳng; Chỉ số đào tạo lao động; Chỉ số Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự. Để nâng cao điểm số Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 và những năm tiêp theo, với mục tiêu: Năm 2022, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh tăng từ 2 bậc trở lên trong bảng xếp hạng (PCI) của cả nước, tiếp tục nằm trong các tỉnh có điểm số khá, điểm số đạt trên 65 điểm. Phấn đấu đến năm 2025, nâng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tuyên Quang nằm trong nhóm 20 đến 25 tỉnh, thành phố dẫn đầu trong cả nước và nằm trong các tỉnh/thành phố có điểm số khá, tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp để thúc đẩy và nâng cao các Chỉ số ParIndex, PAPI, SIPAS. Đối với cải cách TTHC chỉ tiêu trong năm 2022 phải phấn đấu tăng ít nhất 20 bậc trong bảng xếp hạng trở lên. Các cơ quan, đơn vị phải thực hiện ngay việc công khai TTHC trên cổng dịch vụ công trước ngày 5/7. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải triển khai ngay việc công khai tiến độ 100% TTHC trên cổng thông tin điện tử, hàng tháng báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. Về cải cách tài chính công từ trong năm 2022 phải phấn đấu tăng 10 bậc trở lên, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, theo dõi việc triển khai thực hiện. Đối với hiện đại hóa nền hành chính cũng cần phải tăng tối thiểu 10 bậc trở lên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đây việc gửi văn bản nội bộ trong cơ quan hành chính.

Đại biểu tham quan Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Đại biểu tham quan Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

* Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường: Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và môi trường trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các ngành tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tại Văn bản số 3406/UBND-KT ngày 27/6/2022. Thực hiện văn bản số 2581/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 2175/UBND-KT ngày 14/6/2022 về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay; trong đó chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan: Tăng cường cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong trong công tác quản lý nhà nước về đất đai: tham mưu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử; đôn đốc Ủy ban nhân dân huyện thành phố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 bảo đảm xong trước 30/9/2022; tham mưu chấn chỉnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó tập trung vào việc thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là những khu đất “vàng” sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước để chống thất thu cho ngân sách nhà nước và kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đất đai; đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể để thu nghĩa vụ tài chính đối với các dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Nút giao vào trung tâm thành phố.

Nút giao vào trung tâm thành phố.

Về xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Đến thời điểm 29/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh đã ban hành 04 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản và 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường, cụ thể: 04 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản với số tiền phạt là: 370.000.000 đồng và 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường (chủ yếu là nhà máy xi măng - Xi măng Tân Quang: 3.300.000.000 đồng; Xi măng Tuyên Quang: 1.566.425.600 đồng) với số tiền phạt là: 4.866.425.600 đồng.

Đối với các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất khu vực các huyện, thành phố hoạt động gặp khó khăn, vướng mắc: Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, các huyện, thành phố đánh giá thực trạng hoạt động của Chi nhánh, những bất cập, hạn chế, từ đó tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các phươnga ns tổ chức giải quyết cho phù hợp.

* Về tài chính ngân sách: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án phát triển nguồn thu và tăng cường quản lý ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết liệt chỉ đạo ngành Tài chính, ngành Thuế và các huyện, thành phố nỗ lực cao nhất để hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022, điều hành chi ngân sách bảo đảm đúng quy định. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu thuế trên địa bàn; khai thác, quản lý hiệu quả, bao quát và phản ánh đầy đủ các nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời mọi khoản thu vào NSNN. Hàng tháng, đánh giá tình hình và kết quả thu ngân sách trên địa bàn để kịp thời có biện pháp chỉ đạo tăng cường công tác thu đối với từng sắc thuế, từng khoản thu, từng địa bàn cụ thể. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác quản lý thu, chống thất thu NSNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Các cấp, các ngành, các đơn vị dự toán điều hành quản lý ngân sách theo đúng dự toán ngân sách đã được giao; chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi, cắt giảm tối đa các khoản chi chưa thật sự cần thiết. Thực hiện tốt quy định về sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Bốn là, triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban Chỉ đạo, 02 PCT UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực làm Phó trưởng ban chỉ đạo; thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/4/2022 của Chính phủ về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và Công điện số 501/CĐ-TTg ngày 10/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, Uỷ ban nhân dân tỉnh có các văn bản chỉ đạo. Thực hiện Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia. Trên cơ sở 2 Quyết định giao vốn của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước và Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho 03 chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện đúng quy định.

Năm là, về phát triển văn hóa - xã hội, tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 30/7/2021 về việc sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Năm học 2021-2022 đã sắp xếp được 72 điểm lẻ, vượt so với kế hoạch giao (Kế hoạch giao 50 điểm lẻ), cụ thể: Số điểm trường lẻ mầm non giảm được 35 điểm; Số điểm trường lẻ tiểu học giảm 37 điểm); sáp nhập điểm trường lẻ cấp tiểu học để đảm bảo tiết kiệm biên chế giáo viên (đặc biệt giáo viên Tiếng Anh, Tin học) và tận dụng cơ sở vật chất, trường, lớp học để đảm bảo chất lượng giảng dạy; thực hiện sắp xếp hợp lý, tinh gọn theo hướng hợp nhất, sáp nhập các trường phổ thông có quy mô nhỏ thành trường liên cấp; Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 4/10/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025... Trong xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục của tỉnh từ năm 2022 đến 2025, sẽ ưu tiên tuyển dụng, tiếp nhận đối với giáo viên Tiếng Anh, Tin học cấp tiểu học, giáo viên Tin học cấp THCS. Thực hiện việc đặt hàng với cơ sở đào tạo để đào tạo mới giáo viên Tiếng Anh, Tin học, đảm bảo bố trí đủ giáo viên thực hiện Chương trình GDPT 2018. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nhằm thực hiện các mục tiêu quy định tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 4/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra cơ sở vật chất kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Sơn Dương.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra cơ sở vật chất kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Sơn Dương.

Về đầu tư phòng tin học và thư viện tại các trường học, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ cân nhắc bố trí một phần ngân sách nhà nước, ngoài ra chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án để huy động các nguồn lực hợp pháp để đầu tư, nâng cấp các phòng học tin học, thư viện trong nhà trường giúp hình thành văn hoá đọc trong mỗi học sinh, rèn luyện tính độc lập, tư duy và thói quen tự học. Tuyệt đối không yêu cầu, vận động, gợi ý mua sách ngoài danh mục Sách giáo khoa được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Tập trung chỉ đạo xây dựng Đề án Nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025; sau khi Đề án được phê duyệt sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở; nâng cao chất lượng phòng bệnh, khám và điều trị bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn; bảo đảm và cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư, thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 29/6/2022 về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh và tình hình nghỉ việc, thôi việc của cán bộ y tế khu vực công lập; trong đó tập trung tổ chức thực hiện đấu thầu tập trung thuốc trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế khẩn trương tổ chức đấu thầu thuốc, vật tư y tế theo thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế; Đẩy mạnh phân cấp hoạt động cấp phép đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong mua sắm của tuyến dưới theo quy định; đề cao trách nhiệm cá nhân đối với thủ trưởng đơn vị nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế; Tăng cường thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế theo đúng quy định tại các Nghị định: số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021, số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020, số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT cho nhân dân, trong đó, tập trung phổ biến các nội dung liên quan đến quyền và trách nhiệm tham gia BHYT, mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT, quyền lợi khi đi khám, chữa bệnh, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT. Chỉ đạo chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1847/UBND-THVX ngày 26/5/2022 về việc quản lý, sử dụng hiệu quả, đảm bảo dự toán chi KCB BHYT năm 2022.

Về văn hóa tiếp tục quan tâm thực hiện bảo tồn phát huy giá trị các di sản văn hóa, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong giao tiếp ứng xử, trong việc cưới, việc tang, hoạt động lễ hội, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức gương mẫu thực hiện. Tập trung thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án xây dựng nhà văn hoá thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên giai đoạn 2021-2025. Tổ chức các giải thi đấu thể thao toàn tỉnh năm 2022; giải vô địch trẻ và thiếu niên Vật dân tộc toàn quốc 2022. Chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX, các giải thi đấu thể thao khu vực và toàn quốc. Nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển các môn thành tích cao.

Đồng diễn Pencak silat tại Đại hội Thể dục thể thao huyện Yên Sơn.

Đồng diễn Pencak silat tại Đại hội Thể dục thể thao huyện Yên Sơn.

Tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội; tập trung hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Chỉ đạo quyết iệt các các cấp, các ngành triển khai thực hiện kịp thời và có hiệu quả Đề án giảm nghèo, Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo; các cơ chế, chính sách giảm nghèo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện hiệu quả Chương trình 135, Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc rất ít người và Chính sách hỗ trợ người có uy tín. (Theo kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2022-2025 tại thời điểm đầu năm 2022 toàn tỉnh có 50.033 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 23,45% và 16.749 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 7,85%; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 37,32% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh và chiếm tỷ lệ 81,35% so với tổng số hộ nghèo toàn tỉnh; toàn tỉnh có 163 hộ nghèo thuộc diện chính sách người có công với cách mạng, chiếm tỷ lệ 0,33% so với tổng số hộ nghèo). Trong giai đoạn 2022-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo huy động các nguồn lực của Nhà nước và toàn xã hội để hỗ trợ các hộ nghèo khó khăn về nhà ở có nhu cầu làm mới và sửa chữa; trong đó có ít nhất 5.020 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh (có khoảng 2.284 hộ trên địa bàn các huyện nghèo) được hỗ trợ nhà ở, đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững, góp phần giảm số hộ nghèo có chỉ số thiếu hụt về chất lượng nhà ở xuống dưới 25% và thiếu hụt về chỉ số diện tích nhà ở xuống dưới 20% vào cuối năm 2025.

Về thực hiện tín dụng chính sách xã hội, Uỷ ban nhân nhân dân luôn thực hiện nghiêm Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014; Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; đã ban hành các văn bản (Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 22/6/2016, Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 27/10/2021, Văn bản số 3213/UBND-TH ngày 31/8/2021): Luôn xác định tín dụng chính sách là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng trong triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giao Ngân hành chính sách xã hội tinh chủ động thực hiện tốt việc huy động, quản lý và sử dụng vốn hiệu quả; chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của các điểm giao dịch xã, các tổ tiết kiệm và vay vốn; lồng ghép, kết hợp sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia với triển khai thực hiện các chương trình, dự án tín dụng chính sách xã hội. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ hằng năm, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để bổ sung kịp thời nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Người dân huyện Lâm Bình vay vốn của Ngân hàng CHXH.

Người dân huyện Lâm Bình vay vốn của Ngân hàng CHXH.

Sáu là, về công tác nội chính, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức. Thực hiện công tác kiểm tra công vụ, trong đó chú trọng việc kiểm tra đột xuất để kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; khen thưởng kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm. Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý theo kế hoạch để bổ sung cho các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tiếp tục rà soát, xây dựng Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tinh gọn đầu mối, đảm bảo tiêu chí thành lập theo quy định; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung về vị trí việc làm đối với các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để làm căn cứ tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức; trên cơ sở biên chế được Bộ Nội vụ giao, thẩm định; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh giao biên chế công chức và phê duyệt số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2023 theo quy định.

* Về vấn đề thiếu giáo viên khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 vào năm học 2022-2023: Biên chế giáo dục của tỉnh thiếu nhiều so với định mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ nhiều năm nay, UBND tỉnh đã có nhiều báo cáo đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ xem xét bổ sung biên chế giáo dục cho tỉnh để đáp ứng yêu cầu dạy học trong bối cảnh số lớp, số học sinh tăng, tuy nhiên, đến nay chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền. Năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định, trình Chính phủ bổ sung số lượng người làm việc còn thiếu trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập theo định mức năm học 2022-2023 là 5.491 người. Trước mắt, để giải quyết các khó khăn về biên chế giáo viên, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó rà soát, cân đối lại giáo viên các cấp học, các bậc học để xem xét giao biên chế giáo dục cho từng trường tránh tình trạng thừa, thiếu cục bộ; thực hiện các giải pháp để phát triển giáo dục ngoài công lập theo chỉ tiêu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; rà soát, tổ chức tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh còn thiếu, nhân viên kế toán trường học bảo đảm đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.  Giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân; tiếp tục tổ chức đối thoại với công dân trước khi ban hành thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết; ban hành Quyết định giải quyết đối các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND huyện, thành phố.

Nắm chắc tình hình và bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương. Chỉ đạo tăng cường giáo dục pháp luật, quan tâm về giáo dục pháp luật hôn nhân và gia đình, hạn chế thấp nhất tình trạng ly hôn, tảo hôn; thực hiện các giải pháp phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em, các biện pháp phòng tránh tai nạn, đuối nước, xâm hại,... để tất cả trẻ em được bảo vệ an toàn. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, kiềm chế giảm mạnh tai nạn giao thông trên địa bàn; nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ vững môi trường yên bình, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống của nhân dân.

Bảy là, triển khai kịp thời các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được thông qua tại kỳ họp này bảo đảm hiệu quả, có tính khả thi cao nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên tất cả các lĩnh vực.

Tám là, triển khai việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí, thưa toàn thể cử tri và nhân dân!

Vì thời gian có hạn, tôi không thể đề cập đến tất cả những vấn đề các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, chất vấn và giải pháp thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, bảo đảm tính khoa học, tính kế hoạch, tính đồng bộ, thích ứng linh hoạt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ủy ban nhân dân tỉnh tin tưởng rằng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự ủng hộ, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và sự linh hoạt, quyết liệt, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với sự đồng thuận của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp, đồng tâm, nhất trí vượt qua khó khăn trở ngại thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh năm 2022.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ, thay mặt Uỷ ban nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng gửi tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước lời thăm hỏi ân cần và lời tri ân, biết ơn sâu sắc.

Xin chúc các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và toàn thể các vị đại biểu tham dự kỳ họp mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đại biểu chào cờ bế mạc kỳ họp.

Đại biểu chào cờ bế mạc kỳ họp.

Trình bày: Việt Hòa
Ảnh: Phan Anh, Thanh Phúc, Ngọc Hưng
Ngày xuất bản: 3/7/2022

TRỞ VỀ BÁO TUYÊN QUANG