Phát biểu bế mạc của
đồng chí CHẨU VĂN LÂM
Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
lần thứ 10 (khóa XVII)

- Thưa các đồng chí đại biểu các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.
- Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
- Thưa toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm và hiệu quả cao, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 đã hoàn thành tốt đẹp nội dung, chương trình đề ra.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí đại biểu dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến vào các nội dung của Hội nghị. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất thông qua các văn bản trình tại Hội nghị; giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh, ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin nêu mấy vấn đề có tính khái quát, làm cơ sở cho việc hoàn thiện các văn bản và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sáu tháng đầu năm 2022, với nhiều khó khăn thách thức trực tiếp, ảnh hưởng đến việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Nhưng với tinh thần tập trung, quyết liệt, chủ động, Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, phòng, chống hiệu quả dịch COVID - 19, bảo vệ an toàn sức khỏe cho Nhân dân; Kinh tế phục hồi, phát triển nhanh, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh tăng 8,08%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 19% so với cùng kỳ năm 2021; sản xuất nông, lâm nghiệp đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra; hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch có nhiều chuyển biến tích cực; thu ngân sách đạt kế hoạch, tăng cao so với cùng kỳ năm 2021, chi ngân sách cơ bản đáp ứng được yêu cầu; chất lượng các mặt công tác văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trọng tâm là Kế hoạch số 147 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022...; thực hiện giao 266 việc đột phá, đổi mới năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 cho 78 cán bộ lãnh đạo, quản lý; tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho gần 288 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; kịp thời kiện toàn, sắp xếp các chức danh lãnh đạo sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục, đó là: kinh tế của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, tiến độ thực hiện một số chương trình, dự án còn chậm, một số chỉ tiêu kinh tế đạt thấp, đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công (tính đến ngày 12/7 giải ngân đạt 32,8% so với kế hoạch) và chi đầu tư phát triển (chiếm 20,7% tổng chi 6 tháng đầu năm); chưa giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, vật liệu đất đắp ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các công trình, dự án; giá trị sản xuất một số sản phẩm công nghiệp đạt thấp; thị trường, giá cả biến động bất thường, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và thị trường tiêu thụ; dịch vụ, du lịch tuy đã phục hồi nhưng tốc độ tăng trưởng và chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư tuy có nhiều chuyển biến nhưng chưa thực thông thoáng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Quản lý địa bàn, tài nguyên, khoáng sản, đất đai, môi trường có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, còn để xảy ra vi phạm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nội dung chưa đáp ứng yêu cầu. Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, đảng viên có nơi chưa nghiêm, nhiều trường hợp vi phạm đến mức xử lý kỷ luật, truy tố; nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của hội viên, đoàn viên và nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời; chỉ đạo giải quyết đơn thư còn chậm, nhiều vụ việc còn kéo dài. Vai trò lãnh đạo một số cấp ủy chưa được phát huy, chất lượng sinh hoạt chi bộ tiến triển còn chậm...

Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu có việc chưa chủ động, linh hoạt, thiếu quyết liệt; việc đánh giá, chấn chỉnh, xử lý cán bộ, công chức, viên chức gắn với tinh thần trách nhiệm, kết quả công tác và ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chặt chẽ, nghiêm túc; công tác quản lý địa bàn ở một số nơi chưa chặt chẽ, hiệu quả; việc nắm tình hình và giải quyết những vấn đề tồn tại ở cơ sở có nơi chưa kịp thời; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực thi công vụ có lúc, có việc chưa hiệu quả, nhiều nội dung vướng mắc, khó khăn chưa được giải quyết kịp thời, dẫn đến tiến độ thực hiện chậm, chất lượng không cao…

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là người đứng đầu đánh giá đầy đủ những kết quả đã đạt được; xác định cụ thể, chính xác những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, cần nắm chắc cơ hội, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, linh hoạt, đảm bảo hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2022 đã đề ra, trọng tâm là:

Một là, Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, các nghị quyết, chương trình, đề án... của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa 13), xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện, đảm bảo phù hợp, hiệu quả, có tính khả thi cao.

Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đảm bảo tiến độ và đạt kết quả theo kế hoạch đã đề ra, nhất là rà soát các chỉ tiêu đạt thấp, tính toán, xác định giải pháp, lộ trình cụ thể để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất. Lưu ý một số nội dung cụ thể sau:

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và 6 tháng cuối năm 2022, nhất là Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình phòng, chống dịch COVID-19. Đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp chưa hoàn thành, thu hút đầu tư và triển khai các dự án mới, ưu tiên các dự án địa phương có lợi thế (chế biến các sản phẩm nông nghiệp, chế biến gỗ công nghệ cao, điện tử, công nghiệp phụ trợ...). Chú trọng sản xuất nông nghiệp theo hướng sạch, hữu cơ, nâng cao giá trị kinh tế, hướng tới sản phẩm hàng hóa, tạo các sản phẩm OCOP nhiều hơn, gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới và nâng cao thu nhập cho người dân; chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Thông báo số 12 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hoàn thành lập quy hoạch các khu đô thị, khu, cụm công nghiệp đảm bảo tiến độ, chất lượng; phát huy tối đa lợi thế so sánh của từng địa phương trong tỉnh, đón đầu thu hút làn sóng đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh. Bố trí hợp lý, hiệu quả nguồn lực Nhà nước và cơ chế huy động hiệu quả nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng để thanh toán dứt điểm vốn tạm ứng năm 2021 và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đối với các công trình, dự án chuyển tiếp, công trình khởi công mới, nhất là các dự án trọng điểm (Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; đường từ Thành phố Tuyên Quang đi suối khoáng Mỹ Lâm; Trục giao thông phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn; các công trình cầu lớn; Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh; Trường Trung học phổ thông Chuyên ở địa điểm mới; đường trục phát triển thành phố - Yên Sơn; các công trình, dự án thuộc Chương trình đô thị miền núi; Đề án đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn; đường ĐT 188...); Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đầu tư để khởi công các công trình, dự án trong kế hoạch năm 2022... Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu kết thúc năm 2022 giải ngân 100% kế hoạch vốn đã giao. Triển khai thực hiện ngay Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Giao Ban cán sự UBND tỉnh tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các chủ đầu tư, xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai không quyết liệt, không hiệu quả.

- Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, trọng tâm là tăng cường phân cấp, giảm thủ tục, thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện tốt các nhiệm vụ tài chính, thu ngân sách; phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, mở rộng, nâng cao kết quả huy động, nhất là dư nợ cho vay, tập trung vốn tín dụng đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế, đặc biệt là đầu tư vốn thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng các lĩnh vực văn hoá - xã hội. Xây dựng, thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030; quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. Chú trọng tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá về thương mại, du lịch; chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO di sản văn hoá phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” và Lễ hội thành Tuyên năm 2022, các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với phát triển du lịch. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục các bậc học; duy trì phổ cập giáo dục; thực hiện hiệu quả việc huy động trẻ đi nhà trẻ; rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học gắn với bố trí, sắp xếp cán bộ quản lý, giáo viên; chuẩn bị các điều kiện, triển khai tốt nhất các nhiệm vụ năm học mới 2022 - 2023, nhất là sách giáo khoa, phòng học tin học, ngoại ngữ, không định hướng, gợi ý, yêu cầu học sinh, phụ huynh mua sách giáo khoa, thiết bị học tập ngoài danh mục Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Thực hiện tốt chương trình lao động, việc làm theo hướng gắn với nhu cầu của thị trường, nhất là nhu cầu các doanh nghiệp, nhân lực phục vụ du lịch.

- Siết chặt công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, lâm sản, bảo vệ môi trường, nhất là môi trường ở các khu, cụm công nghiệp, môi trường ở vùng nông thôn,...; chủ động rà soát, đánh giá và có giải pháp quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động bất động sản. Tăng cường nắm bắt, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, chia, tách... quyền sử dụng đất trái pháp luật nhằm mục đích trục lợi.

Ba là, Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới. Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vác xin phòng, chống COVID-19; tăng cường tuyên truyền phòng, chống hiệu quả quả COVID-19 trong tình hình mới, nhất là yêu cầu "V2K" (Vắc xin + khẩu trang + khử khuẩn) để người dân không chủ quan, lơ là, đặc biệt là nguy cơ từ các biến chủng mới. Quản lý chặt chẽ việc mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao; liên doanh liên kết trang thiết bị y tế... phục vụ công tác phòng, chống dịch. Khẩn trương triển khai thực hiện đề án nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, bảo đảm đủ nguồn nhân lực, thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị y tế.... đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc, khám, chữa bệnh, phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19 cho nhân dân.

Bốn là, Lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra, đặc biệt là nhiệm vụ luyện diễn tập. Tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở; đấu tranh, tấn công trấn áp các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách về dân tộc, tôn giáo, kích động khiếu kiện đông người gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối thoại, tiếp công dân và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Năm là, Chú trọng, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trọng tâm là, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ kế tiếp; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; luân chuyển cán bộ. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ có kết quả cụ thể theo yêu cầu của Trung ương, tập trung phòng, chống suy thoái chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý ngân sách, đầu tư xây dựng, sử dụng nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch, công tác cán bộ.

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng để ngăn ngừa vi phạm; triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Chủ động nắm chắc tình hình, tự kiểm tra, kịp thời phát hiện tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Các cấp ủy, chính quyền cần tích cực đổi mới hơn nữa phương thức lãnh đạo, điều hành, cải cách hành chính trong Đảng, cải cách hành chính Nhà nước; nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, không để xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực, trì trệ trong công việc; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hiệu quả thực thi công vụ, khắc phục tình trạnh né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, phối hợp thiếu chặt chẽ.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; Tiếp tục thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo, trước mắt tập trung cho các xã vùng sâu, vùng xa, hộ gia đình chính sách, các xã thuộc kế hoạch hoàn thành xây dựng nông thôn mới, xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự... Tích cực tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là làm nhà cho người nghèo, gia đình chính sách, thu gom xử lý rác thải, xây dựng nông thôn mới, tạo các sản phẩm thúc đẩy phát triển du lịch, vận động nhân dân hiến đất, chấp hành các quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án...; chủ động thực hiện Chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2022 theo kế hoạch đề ra.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; Đại hội Chữ thập đỏ; Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027. Tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, phù hợp quy định.

Thưa toàn thể các đồng chí

Tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa 13 đã ban hành Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Đây là các nội dung có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm cụ thể hóa thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Vì vậy, ngay sau Hội nghị hôm nay, đề nghị các Ban đảng Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tiếp cận tinh thần, nội dung chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương để cụ thể hóa thực hiện ở địa phương. Trong đó, nghiên cứu kỹ các quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong giai đoạn tới, nhất là những điểm mới, điểm đột phá để vận dụng, cụ thể hóa vào việc xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch của các địa phương, đảm bảo phù hợp, sát với điều kiện thực tế, có tính khả thi cao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Ðảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Thưa toàn thể các đồng chí

Nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh từ nay cho đến hết năm 2022 là hết sức nặng nề, tôi đề nghị đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp bằng sự nêu gương, bằng tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, quyết liệt, năng động, sáng tạo hơn nữa đối với công việc được giao, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tại ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, kịp thời giải quyết những khó khăn, xử lý những vấn đề nảy sinh.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 đã thành công tốt đẹp, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi xin cảm ơn các đồng chí đại biểu các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí đại biểu đã tới dự Hội nghị đông đủ. Cảm ơn các cơ quan có liên quan đã chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện bảo đảm cho sự thành công của Hội nghị. Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã dự và kịp thời đưa tin về Hội nghị.
Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10.
Chúc toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn.

Trình bày: Hoàng Thảo
Ngày xuất bản: 13/7/2022

TRỞ VỀ BÁO TUYÊN QUANG